Regulamin Rajdu

Regulamin
XVII RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ
14-16 czerwca 2024 r.

1. Organizator

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „MOTOKLASYCZNI” z siedzibą w Mogilnie.

Adres korespondencyjny w sprawach rajdu:
Krzysztof Witczak
Plac Wolności 19/4
88-300 Mogilno

Telefon biura rajdu: 733 859 335 lub 602832097
E-mail: rajd@motoklasyczni.pl
Internet: http://motoklasyczni.pl

2. Jury imprezy

Jury składać się będzie z trzech osób i zostanie powołanie w dniu imprezy. Na czele jury stoi komandor rajdu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o składzie podczas oficjalnego otwarcia rajdu.

3. Kierownictwo imprezy:

Krzysztof Witczak – komandor rajdu, kierownik trasy (tel. 733859335, 602832097)
Michał Zarzyka – wicekomandor rajdu, komisja obliczeń (tel. 781930200)
Agnieszka Brzozowska – promocja (tel. 508119944)
Maria Witczak – rzecznik rajdu (tel. 604189892)
Kinga Zarzyka – skarbnik
Marcin Zieliński – komisja obliczeń

4. Cel imprezy:

!. -wyłonienie Mistrza oraz I i II Wicemistrza XVIII Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej w kategoriach „Automobil zabytkowy” i „Motocykl zabytkowy” w klasyfikacji indywidualnej;
II. wyłonienie Mistrza Elegancji w konkursie elegancji;
III. wyróżnienie zwycięzców w poszczególnych klasach wiekowych w konkurencji samochodów: pre-1945, post-1945, post-1960, post 1970 i post 1980 przy czym datami granicznymi są dni: 31 grudnia 1945 roku, 31 grudnia 1960 roku, 31 grudnia 1970 roku, 31 grudnia 1980 roku;
popularyzacja historii motoryzacji;
IV. rozpropagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych Ziemi Mogileńskiej oraz sąsiadujących z nią regionów;
V. szeroko rozumiana promocja regionalna;
VI. zintegrowanie miłośników starej motoryzacji z regionu, Polski i Europy;
VII. popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej;
VIII. szerzenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
IX. szerzenie wiedzy na temat historii miasta i gminy Mogilno oraz gminy Trzemeszno;

5. Uczestnictwo

5.1 Uczestnikami Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej są kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym, o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1994 r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek codziennego transportu. Do uczestnictwa zapraszamy też wszelkie pojazdy zarejestrowane oficjalnie jako pojazdy zabytkowe. W drodze wyjątku do udziału w rajdzie mogą zostać dopuszczone pojazdy niespełniające ww. kryterium wiekowego, będące jednak egzemplarzami unikatowymi lub przedstawiające znaczną wartość kolekcjonerską.

5.2 Do udziału w rajdzie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane i sprawne technicznie – z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Wymóg ten nie dotyczy pojazdów, które będą wystawiane wyłącznie jako eksponaty w miejscach do tego wyznaczonych poza drogami publicznymi.

5.3 Uczestnicy rajdu powinni posiadać ze sobą:
– wymagane dokumenty uprawniające do poruszania się pojazdem po drogach publicznych,
– niezbędne, przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu,
– sprawny telefon komórkowy celem wezwania pomocy w nagłym przypadku
– przybory i materiały biurowe, jak: długopis, ołówek, taśma klejąca, nożyczki itp.

5.4 Skład załogi:
– kierowca z aktualnym prawem jazdy
– pilot

5.5 Pozostali pasażerowie pojazdu są osobami towarzyszącymi, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc, na jaką pojazd jest zarejestrowany.

5.6 Przejazd trasy oraz wszystkie próby są wykonywane na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej.

5.7 Uczestnicy rajdu mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych oraz naklejek sponsorów imprezy w widocznych miejscach według wskazań Organizatora – z przodu lub po prawej stronie pojazdu.

5.8 W sytuacji, gdy na pojeździe są umieszczone reklamy firm konkurencyjnych wobec sponsorów imprezy, komandor rajdu ma prawo nie dopuścić załogi do udziału w imprezie.

5.9 Ostateczna decyzja o dopuszczeniu pojazdu do udziału w imprezie należy do jej Organizatora. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

6. Wpisowe

6.1 Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w rajdzie każdy Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia całości kwoty na poczet opłaty startowej (wpisowego) przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia „Motoklasyczni” wskazane przez Organizatora. (patrz też punkt 7)

6.2 Opłata startowa (wpisowe) wynosi 160 zł od załogi (kierowca + pilot). Kwota ta przeznaczona jest w całości na cele organizacyjne imprezy – pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem rajdu oraz wystawy pojazdów zabytkowych.

6.3 W ramach wpisowego od załogi (kierowca + pilot) zapewniamy Uczestnikom komplet materiałów rajdowych, pamiątkowe naklejki i gadżety rajdowe, posiłek regeneracyjny na sobotniej trasie rajdu, udział w biesiadzie przy ognisku w rajdowej bazie, udział w konkursie elegancji w ramach niedzielnej wystawy.

6.4 Uczestnictwo w organizowanej dnia 16.06.2024 r. wystawie pojazdów zabytkowych jest bezpłatne. Udział w konkursie elegancji w ramach tej wystawy, ale bez udziału w sobotnim rajdzie, wiąże się z obowiązkiem nadesłania zgłoszenia i wniesienia opłaty wpisowej Uczestnika w kwocie 70 zł.

7. Zgłoszenia

7.1. Organizator oczekuje na zgłoszenia uczestnictwa w imprezie maksymalnie do dnia 1 czerwca 2024 r. Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia rajdu uzależnione jest od decyzji Organizatora.

7.2. Zgłoszenia przyjmowane są w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego – patrz: http://motoklasyczni.pl w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Liczba uczestników jest ograniczona do 75 załóg.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie i powstaną z winy Uczestnika rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualnie zaistniałe za ich przyczyną szkody na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z podanymi moimi imieniem, nazwiskiem oraz nazwą pojazdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora XVI Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej wyłącznie dla celów organizacji ww. imprezy. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
– Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Stowarzyszenie „Motoklasyczni” z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie – pod adresem korespondencyjnym: pl. Wolności 19/4, 88-300 Mogilno lub pocztą elektroniczną na adres: rajd@motoklasyczni.pl lub stowarzyszenie@motoklasyczni.pl.

– Dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, organizacji, realizacji i rozliczenia imprezy XVI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej, do której zgłosili Państwo swój udział oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ADO. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO.

– Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 18 miesięcy.

– Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, w tym regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzenia danych osobowych (RODO).

– Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez ADO do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków, w związku z przygotowaniem, organizacją, przeprowadzeniem lub rozliczeniem imprezy Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej.

– W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do Państwa danych osobowych,
b) sprostowania Państwa danych osobowych,
c) usunięcia Państwa danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem niezbędnym do skutecznego zgłoszenia uczestnictwa oraz wzięcia udziału w ww. imprezie. Niepodanie danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania może uniemożliwić wzięcie udziału w imprezie.

Oświadczam dalej, że zapoznałam/-em się z Regulaminem XVIII Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej, który odbędzie się w dniach 14-16.06.2024 r. i akceptuję warunki udziału w ww. imprezie. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. Oświadczam, że posiadam prawo jazdy uprawniające mnie do kierowania pojazdem zgłoszonym do uczestnictwa w rajdzie oraz dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisę ubezpieczenia OC wystawioną na tenże pojazd. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałam/-em się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu i wypełniłem elektroniczny formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.”

7.3. Warunkiem wpisania na główną listę startową, oprócz nadesłania zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz internetowy, jest uiszczenie wpisowego w postaci darowizny na cele Stowarzyszenia „Motoklasyczni”.

Kwotę 160 zł (lub 70 zł dla uczestniczących tylko w wystawie/konkursie elegancji) należy przekazać na konto:
17 9065 0006 0060 0619 2369 0001 (Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Mogilno)

odbiorca: Motoklasyczni
ul. pl. Wolności 19, 88-300 Mogilno

Tytuł płatności: „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia
                          od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy)

7.4. Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, wpłacili ww. kwotę wpisowego, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, są upoważnieni do udziału w imprezie.

7.5. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia. Jest w takiej sytuacji zobowiązany do zwrotu zgłaszającemu wszelkich kwot, o ile takie zostały wpłacone.

7.6. W przypadku rezygnacji własnej zgłoszonego Uczestnika z udziału w imprezie wszelkie kwoty (darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia „Motoklasyczni”, koszty zarezerwowanych noclegów), o ile takie zostały wpłacone, nie podlegają zwrotowi.

7.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg, czyli 90. Ograniczenie liczby Uczestników uzależnione jest od warunków organizacyjnych. Decyzja o zamknięciu listy startowej zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronie internetowej rajdu.

7.8. Do rejestracji załogi w dniu imprezy niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:
– dowód rejestracyjny pojazdu w wersji papierowej lub w aplikacji mObywatel,
– polisa ubezpieczenia OC pojazdu oraz NNW kierowcy i pasażerów,
– prawo jazdy kierowcy,
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pilota,
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby towarzyszącej.

7.9. Biuro XVIII Rajdu Weteranów Szos będzie czynne od 14 czerwca 2024 r. od godziny 16:00 w bazie rajdu: Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Sosnami” w Przyjezierzu, ul. Bukowa.

8. Przyjazd Uczestników

8.1. Organizator oczekuje na Uczestników rajdu od dnia 14 czerwca 2024 r. od godziny 16:00 w bazie rajdu: Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Sosnami” w Przyjezierzu, ul. Bukowa (52°32’09.6″N 18°08’35.7″E).

8.2. Na uczestników prezentujących swoje pojazdy tylko na wystawie i w konkursie elegancji Organizator oczekuje przy wjeździe na plac wystawowy za Halą Widowiskowo-Sportową w Mogilnie przy ulicy Grobla w dniu 16 czerwca 2024 r. od godziny 10:15.

8.3. Pomoc telefoniczną w dniach trwania imprezy można uzyskać pod numerami telefonów 733859335, 602832097 lub 781930200.

9. Przebieg Imprezy

9.1 Aktualny regulamin rajdu musi być przez Organizatora umieszczony w widocznym
i ogólnie dostępnym miejscu od początku imprezy do jej zakończenia.

9.2 Trasa rajdu wg itinerera zostanie przygotowana na szlaku składającym się z dróg o zróżnicowanej kategorii/jakości o łącznej długości ok. 90 km. Zostanie ona poprowadzona przez miejscowości położone w gminach Mogilno, Trzemeszno, i Gniezno.

9.3 Trasa będzie podzielona na 2 odcinki o różnej długości zakończone punktami kontroli czasu (PKC), oznaczonymi specjalnymi tablicami w kolorze żółtym, ustawionymi w odległości 25 m przed PKC oraz w kolorze czerwonym w PKC.

9.4 Trasa będzie obejmować co najmniej 2 próby sprawności kierowania pojazdem (SZ), których opis i szczegółową punktację Uczestnik musi otrzymać do wglądu przed startem.

9.5 Trasa będzie obejmować co najmniej 1 jednoelementową próbę oceny techniki jazdy, oznaczoną OTJ, polegającą na precyzyjnym wykonaniu zadania, bez pomiaru czasu, z możliwością ograniczenia długości jej trwania. Będzie ona szczegółowo opisana w materiałach rajdowych.

9.6 Punkty kontroli przejazdu (PKP) będą oznaczone tablicami żółtymi. W miejscach tych Organizator może wprowadzić inne dodatkowe zadania. Każdy Uczestnik otrzymuje przed wykonaniem takiego zadania jego opis oraz szczegółową punktację

9.7 Trasa może obejmować samodzielne punkty kontroli przejazdu (SPKP). Do tego celu mogą być wykorzystane jedynie znaki drogowe zgodne z kodeksem drogowym i tablice Organizatora – białe plansze formatu A4 z naniesioną na nich w czytelny sposób dwucyfrową liczbą. Plansze te będą umieszczone po prawej stronie drogi przejazdu i zostaną zaprezentowane na odprawie.

9.8 Rajd obejmuje zadania testowe w liczbie do 5 z bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD) i pomocy przedmedycznej, wybrane z oficjalnego na dany rok testowego zestawu pytań (https://pzm.pl/news/2022/turystyka-turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/baza-pytan-brd-2022 , https://pzm.pl/news/2022/turystyka-zmotoryzowani-niepelnosprawni-nawigacja-samochodowa/baza-pytan-pomocy). Dopuszcza się przygotowanie przez Organizatora pytań na podstawie obowiązującej ustawy Prawo o ruchu drogowym.

9.9 Rajd obejmuje zadania testowe, jednokrotnego wyboru, w liczbie do 5 z historii polskiej motoryzacji, przygotowywane na podstawie bazy pytań z historii polskiej motoryzacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Ogólnopolskiego Turnieju BRD((https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje),

10. Uwagi Dodatkowe

10.1 Łączne spóźnienia podczas imprezy nie mogą przekroczyć 40 minut, a na PKC lub metę – 20 minut. Przekroczenie tego spóźnienia powoduje otrzymanie 150% punktów najgorszego wyniku z jazdy na orientację.

10.2 PKC, PKP i meta są czynne przez 30 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego Uczestnika imprezy.

10.3 Kolejność wykonywania prób czy zadań odbywa się według kolejności przybycia Uczestników na miejsce próby lub zadania.

10.4 Oczekiwanie – z winy Organizatora – na wykonanie zadania lub próby ponad 5 min., powoduje neutralizację czasu, którą Uczestnik automatycznie rozlicza według dokonanej poprawki.

10.5 Dodatkowy czas, niezbędny do wykonania zadań nieliczonych w punktacji imprezy (np. zwiedzanie obiektów), nie może wchodzić w regulaminowy czas przeznaczony na jazdę po trasie rajdu.

10.6 Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg otrzymanego od Organizatora itinerera lub mapy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej.

10.7 Na rajdzie dopuszcza się holowanie pojazdu tylko na jednym odcinku. Holowanie na drugim odcinku skutkuje otrzymaniem dodatkowych 10 punktów karnych za ten odcinek.

10.8 Zadania teoretyczne, o których mowa w pkt. 9.8. i 9.9. nie mogą być wydawane Uczestnikom rajdu do rozwiązania na trasie odcinka.

10.9 Za niedojechanie pojazdem na metę rajdu, Uczestnik otrzymuję maksymalną liczbę punktów karnych zgodnie z Regulaminem za wszystkie ominięte z tego powodu elementy rajdu. Ostateczne miejsce w rajdzie wynika z sumowania wszystkich punktów karnych, tak jak dla pozostałych Uczestników. Warunkiem klasyfikacji jest oddanie na mecie karty drogowej.

10.10 Konkurs Elegancji, polegający na ocenie zgodności wyglądu załogi z rocznikiem pojazdu oraz estetycznym wyglądem pojazdu odbędzie się w dniu 16 czerwca 2024 r. podczas wystawy pojazdów.

11. Punktacja (punkty karne/ujemne):

Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:

11.1 Za stwierdzone usterki techniczne do 10 pkt.

11.2 Za jazdę na orientację na każdym odcinku punktowanym oddzielnie:
   – za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC: 1 pkt.,
   – za ominięcie PKP: 5 pkt.,
   – za ominięcie bezobsługowego SPKP (patrz p. 9.7): 1 pkt.
   Maksymalnie za 1 odcinek nie więcej jak (taryfa): 20 pkt.

11.3 Za każdą błędną odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym: 1 pkt.

11.4 Za każdą błędną odpowiedź z historii motoryzacji: 1 pkt.

11.5 Za stwierdzone przekroczenie przepisów ruchu drogowego: do 10 pkt. w całym rajdzie, jednak nie więcej niż 3 punkty za jeden przypadek.

11.6 Za wszystkie próby niepolegające na prowadzeniu pojazdu, podczas imprezy łącznie do 10 pkt.

11.7 Dolicza się punkty w zależności od roku produkcji pojazdu po 0,2 pkt. za każdy rok powyżej 1900 roku. 

 np. 1920 r. – 20 x 0,2 pkt. = 4 pkt.
        1967 r. – 67 x 0,2 pkt. = 13,4 pkt.

11.8 Uczestnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby:
  – polegającej na prowadzeniu pojazdu: 20 pkt.
  – niepolegającej na prowadzeniu pojazdu: 100% maksymalnej ilości punktów karnych przewidzianych za próbę.

12. Oceny prób sprawności kierowania pojazdem (SZ)

12.1 Próby są wykonywane na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie Kierowcy może towarzyszyć w trakcie wykonywania próby pilot.

12.2 Czas liczony jest z dokładnością do 0,5 sekundy
    za każde 1 sek. czasu próby: 0,1 pkt.
    za każde 10 sekund czasu próby 1 pkt.

12.3 Za potrącenie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii półmetka, nieudany wjazd do „garażu” i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego dolicza się 5 sek. do czasu próby.

12.4 Za przekroczenie linii mety Sz obydwoma osiami (taryfa): 150% najgorszego

12.5 Maksymalna ilość punktów za próbę (taryfa): 150% najgorszego czasu.

12.6 Błędne przejechanie trasy próby (taryfa): 150% najgorszego czasu.

12.7 Jeżeli próba będzie zbyt skomplikowana i w efekcie więcej niż 70% zawodników nie wykona jej poprawnie, próba będzie anulowana.

12.8 Trasa próby Sz dla samochodów może zakładać cofanie pojazdu np. wjazd do garażu.

13. Nagrody

13.1 Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach „Automobil zabytkowy” i „Motocykl zabytkowy” – puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

13.2 Za zajęcie miejsc od II i III w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach „Automobil zabytkowy”
i „Motocykl zabytkowy” – dyplomy i nagrody    rzeczowe, lub puchary – wg uznania Organizatora.

13.3 Za wygranie klasyfikacji w danej klasie wiekowej – dyplom, upominek rzeczowy – wg uznania Organizatora

13.4 Za zajęcie I miejsca w konkursie elegancji – puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.

14. Wyjaśnienia i Uwagi

14.1 Prawidłowy przejazd trasy, odpowiedzi na pytania i zadania specjalne winny być wywieszone w bazie rajdu nie później niż 2 godziny po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego Uczestnika.

14.2 W czasie rajdu nie może być prób, których punktacja zależy od osób trzecich (np. bramkarz broniący strzału).

14.3 Złożenie odwołania do Jury imprezy wymaga wpłacenia kaucji w kwocie 100 złotych.
W przypadku nieuzasadnionego odwołania – kaucja przepada na rzecz Organizatora.

14.4 Czas na wyjaśnienia i odwołania odnośnie wyników wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników przez Organizatora imprezy. Po tym czasie wyniki są ostateczne.

14.4 Wyniki wszystkich prób muszą być nanoszone na karty drogowe Uczestników.

 

15. Postanowienia Ogólne

15.1 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:
   – programu imprezy,
   – poszczególnych zadań i innych zapisów, niestojących w sprzeczności z niniejszym regulaminem,
   – składu osobowego kierownictwa imprezy.

15.2 Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone Uczestnikom przed startem do imprezy, do kolejnego odcinka lub zadania, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

15.3 Przyjęcie przez Uczestnika „Karty drogowej” jest równoznaczne z akceptacją udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu.

15.4 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury imprezy, w którym przewodniczący Jury ma decydujący głos.

15.5 Organizator poinformuje Uczestników, w którym miejscu i o której godzinie zostaną wywieszone wyniki rajdu.

15.6 Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym przez przedstawicieli Organizatorów ubranych w pomarańczowe/żółte kamizelki i legitymujących się identyfikatorem.

15.7 Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym z pojazdów Organizatorów oznakowanych napisem ORGANIZATOR lub numerem startowym z literą „O”.

15.8 Podczas przejazdu trasą rajdu pojazdy uczestniczące w imprezie będą oznakowane numerem startowym z nazwą i logo XVI Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Oznakowanie to powinno być umieszczone w widocznym miejscu po prawej stronie pojazdu.

15.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez Uczestników wobec osób trzecich.

15.10 Złożenie u Organizatora elektronicznego formularza zgłoszeniowego oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń przez Uczestnika przepisów Organizatora oraz oświadczenie Uczestnika, iż bierze on udział w imprezie na własne ryzyko, przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy ewentualne szkody, a tym samym zrzeka się on roszczeń w stosunku do Organizatora

16. Dyskwalifikacja

16.1 Nieoddanie karty drogowej na mecie skutkuje dyskwalifikacją załogi.

16.2 Niesportowe zachowanie Uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować dyskwalifikacją w rajdzie.

16.3 Wszelkie umyślne działanie Uczestnika przeciwko mieniu innych Uczestników rajdu, Organizatorów lub Sponsorów podczas imprezy może skutkować dyskwalifikacją w rajdzie.

16.4 Decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika jest podejmowana przez Jury podczas imprezy.

16.5 Zdyskwalifikowanemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do Jury. Odwołanie musi być złożone na piśmie w ciągu 30 minut po ogłoszeniu

16.6 Rajd odbędzie się w warunkach normalnego, otwartego ruchu drogowego. Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pod rygorem dyskwalifikacji w przypadku ich rażącego naruszenia.

17. Ramowy Plan Imprezy

PIĄTEK – 14 czerwca 2024 r.

 • od godziny 16:00 rejestracja uczestników w bazie w Ośrodku Wypoczynkowym MARIA – „Pod Sosnami” w Przyjezierzu, ul. Bukowa w godzinach popołudniowo- wieczornych, zakwaterowanie.

SOBOTA – 15 czerwca 2024 r.

 • godz. 7.30 – 8:30: śniadanie
 • godz. 9.30: uroczyste otwarcie Rajdu i odprawa zawodników na starcie Rajdu – parking za Halą Widowiskowo-Sportową w Mogilnie, ul. Grobla.
 • godz. 10:00: start pierwszej załogi do rajdu turystycznego na orientację na trasie wyznaczonej po drogach gmin Mogilno, Trzemeszno i Gniezno.
 • ok. godz. 15.30 przewidziany przyjazd pierwszych załóg z trasy rajdu na metę w Mogilnie.
 • w godzinach wieczornych dla uczestników rajdu i zaproszonych gości integracyjna biesiada przy ognisku w bazie rajdu.

NIEDZIELA – 16 czerwca 2024 r.

 • godz. 9:15 – 10:15: śniadanie
 • do godz. 10:00 : wykwaterowanie z noclegów w bazie rajdu
 • godz. 11:00 : konkurs elegancji, czyli konkurs na najpiękniejszy pojazd i strój z minionych lat na parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mogilnie.

W trakcie imprezy m.in. pokazy, przejażdżka zabytkowym autobusem, występy artystyczne, konkurs z upominkami dla publiczności.

 • ok. godz. 13.30: ogłoszenie oficjalnych wyników i uhonorowanie zwycięzców rajdu
 • ok. godz. 14.30: oficjalne zakończenie Rajdu

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym planie.

Regulamin XVIII Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej znajduje się do wglądu u Organizatora oraz na stronie internetowej rajdu: http://motoklasyczni.pl

czer

Mogilno, dnia 28 marca 2024r.
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI
Krzysztof Witczak – komandor rajdu