logo_motoklasyczni.png

XIV RAJD WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

 

28 kwietnia 2018 r.

 

STRONA GŁÓWNA

WYNIKI XIV RAJDU

REGULAMIN RAJDU

O TRASIE I ITINERERZE

PATRONATY

WSPÓŁPRACA

SPONSORZY

PLIKI DO POBRANIA

LISTA STARTOWA

RAJDOWE WIDEOKLIPY

KONTAKT

 

 

 

 

 

Polityka cookies:

cookies_baner.jpg

 

Regulamin

logo_RWSPZM_2018_small.jpg

XIV RAJDU WETERANÓW SZOS

PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

28 kwietnia 2018 r.

1. Organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „MOTOKLASYCZNI”

z siedzibą w Mogilnie.

Adres korespondencyjny w sprawach rajdu:

Krzysztof Witczak

Plac Wolności 19

88-300 Mogilno

Telefon biura rajdu: 733 859 335

E-mail: rajdmogilno@poczta.fm

Internet: http://motoklasyczni.pl

 

Współpraca organizacyjna:

Gmina Mogilno

Mogileński Dom Kultury

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

Mogilno Sport Sp. z o.o.

 

2. Jury imprezy:

Jury składać się będzie z trzech osób i zostanie powołanie w dniu imprezy. Na czele jury stoi komandor rajdu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o składzie podczas oficjalnego otwarcia rajdu.

 

3. Kierownictwo imprezy:

Krzysztof Witczak - komandor rajdu, kierownik trasy (tel. 733859335, 602832097)

Michał Zarzyka - wicekomandor rajdu (tel. 781930200)

Marcin Zieliński - szef komisji obliczeń, promocja

Piotr Jakubowski - sędzia sportów motorowych

Maria Witczak – rzecznik rajdu (tel. 604189892)

Agnieszka Brzozowska - promocja

4. Cel imprezy:

·       wyłonienie Mistrza oraz I i II Wicemistrza XIV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej w kategoriach „Automobil zabytkowy” i „Motocykl zabytkowy”
w klasyfikacji indywidualnej;

·       wyróżnienie zwycięzców w poszczególnych klasach wiekowych w konkurencji samochodów: pre-45, pre-60, pre-70 oraz post-70 (przy czym datami granicznymi są odpowiednio: 31 grudnia 1945, 31 grudnia 1960 oraz 31 grudnia 1970);

·       popularyzacja historii motoryzacji;

·       rozpropagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych Ziemi Mogileńskiej oraz sąsiadujących z nią regionów

·       szeroko rozumiana promocja regionalna;

·       zintegrowanie miłośników starej motoryzacji z regionu, Polski i Europy;

·       popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej;

·       szerzenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;

·       szerzenie wiedzy na temat historii miasta Mogilno w roku jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich oraz na temat Powstania Wielkopolskiego w 100. rocznicę jego wybuchu.

 

 

5.  Uczestnictwo:

 

5.1    Uczestnikami Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej mogą być kierowcy i piloci pojazdów klasycznych z napędem mechanicznym, o możliwie wysokim stopniu oryginalności, zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną. Do uczestnictwa w imprezie dopuszczone są pojazdy, w przypadku których produkcję danego modelu, typu, generacji, ewolucji itp. rozpoczęto przed dniem 31.12.1988 roku oraz wszelkie pojazdy zarejestrowane oficjalnie jako pojazdy zabytkowe. W drodze wyjątku do udziału w rajdzie mogą zostać dopuszczone pojazdy niespełniające ww. kryterium wiekowego, będące jednak egzemplarzami unikatowymi lub przedstawiające znaczną wartość kolekcjonerską.

 

5.2    Do udziału w rajdzie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane i sprawne technicznie - z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Wymóg ten nie dotyczy pojazdów, które będą wystawiane wyłącznie jako eksponaty w miejscach do tego wyznaczonych poza drogami publicznymi.

5.3      Uczestnicy rajdu powinni posiadać ze sobą:

·  wymagane dokumenty uprawniające do poruszania się pojazdem po drogach publicznych,

·  niezbędne, przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu,

·  materiały informacyjne: mapy, przewodniki, itp.,

·  sprawny telefon komórkowy celem wezwania pomocy w nagłym przypadku

·  przybory i materiały biurowe, jak: długopis, ołówek, taśma klejąca, nożyczki itp.

 

5.4      Skład załogi:

·    kierowca z aktualnym prawem jazdy

·    pilot

 

5.5      Pozostali pasażerowie pojazdu są osobami towarzyszącymi, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc, na jaką pojazd jest zarejestrowany.

 

5.6      Przejazd trasy oraz wszystkie próby są wykonywane na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej.

 

5.7      Uczestnicy rajdu mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych oraz naklejek sponsorów imprezy w widocznych miejscach według wskazań Organizatora.

 

5.8      W sytuacji, gdy na pojeździe są umieszczone reklamy firm konkurencyjnych wobec sponsorów imprezy, komandor rajdu ma prawo nie dopuścić załogi do udziału w imprezie.

 

5.9      Ostateczna decyzja o dopuszczeniu pojazdu do udziału w imprezie należy do jej Organizatora. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

6.   Wpisowe:

 

6.1       Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w rajdzie każdy Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki na poczet opłaty startowej przelewem lub gotówką oraz pozostałej kwoty wpisowego gotówką w dniu przybycia na imprezę w biurze rajdu.
(patrz też punkt 7)

 

6.2       Opłata startowa (wpisowe) wynosi 80 zł od załogi. Kwota ta przeznaczona jest w całości na cele organizacyjne imprezy - pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem rajdu.

6.3       W ramach wpisowego od załogi (kierowca i pilot) zapewniamy Uczestnikom komplet materiałów rajdowych, pamiątkowe naklejki i gadżety rajdowe, posiłek po przybyciu na metę rajdu (dla kierowcy i pilota).

 

7. Zgłoszenia:

 

7.1. Organizator oczekuje na zgłoszenia uczestnictwa w imprezie maksymalnie do dnia 14 kwietnia 2018 r. Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia rajdu uzależnione jest od decyzji Organizatora.

 

7.2. Zgłoszenia przyjmowane są w formie zapisów na stronie internetowej, za pomocą formularza elektronicznego patrz: http://motoklasyczni.pl/rejestracja.htm . Liczba uczestników jest ograniczona do 70 załóg.

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie i powstaną z winy Uczestnika rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualnie zaistniałe za ich przyczyną szkody na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w XIV Rajdzie Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z podanymi moimi imieniem, nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu i wypełniłem elektroniczny formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora XIV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej wyłącznie dla celów organizacji ww. imprezy i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Oświadczam dalej, że zapoznałam/-em się z Regulaminem XIV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej, który odbędzie się dnia 28.04.2018 r. i akceptuję warunki udziału w ww. imprezie.
Oświadczam, że
jestem osobą pełnoletnią.
Oświadczam, że posiadam prawo jazdy uprawniające mnie do kierowania pojazdem zgłoszonym do uczestnictwa w rajdzie oraz dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisę ubezpieczenia OC wystawione na tenże pojazd.

7.3. Warunkiem wpisania na główną listę startową, oprócz nadesłania zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz internetowy, jest uiszczenie zaliczki na poczet wpisowego w postaci darowizny na cele Stowarzyszenia „Motoklasyczni”.

Kwotę 40 zł należy przekazać na konto:

85 1140 2004 0000 3102 7493 0249 (mBank)

Motoklasyczni                                        Tytuł płatności:

ul. Narutowicza 7                                  „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy)

88-300 Mogilno

 

7.4. Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, wpłacili ww. zaliczkę, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, są upoważnieni do udziału w imprezie po uregulowaniu wpisowego w pełnej kwocie.

 

7.5.   Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia. Jest w takiej sytuacji zobowiązany do zwrotu zgłaszającemu wszelkich kwot, o ile takie zostały wpłacone.

 

7.6. W przypadku rezygnacji własnej zgłoszonego Uczestnika z udziału w imprezie wszelkie kwoty (darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia „Motoklasyczni”), o ile takie zostały wpłacone, nie podlegają zwrotowi.

 

7.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg, czyli 70. Ograniczenie liczby Uczestników uzależnione jest od warunków organizacyjnych. Decyzja o zamknięciu listy startowej zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronie internetowej rajdu.

 

7.8. Do rejestracji załogi w dniu imprezy niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

·       dowód rejestracyjny pojazdu,

·       polisa ubezpieczenia OC pojazdu oraz NNW kierowcy i pasażerów,

·       prawo jazdy kierowcy,

·       dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pilota,

·       dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby towarzyszącej.

 

7.9. Biuro XIV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej będzie czynne w dniu 28 kwietnia 2018 r. od godziny 6:45 w bazie rajdu: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, Chabsko 20, 88-342 Wylatowo.

 

8. Przyjazd Uczestników:

8.1. Organizator oczekuje na Uczestników rajdu w dniu 28 kwietnia 2018 r. od godziny 6:45 w bazie rajdu: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, Chabsko 20, 88-342 Wylatowo.

8.3. Pomoc telefoniczną w dniach trwania imprezy można uzyskać pod numerami telefonów 733859335, 602832097 lub 781930200.

 

9. Przebieg imprezy:

 

9.1         Aktualny regulamin rajdu musi być przez Organizatora umieszczony w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu od początku imprezy do jej zakończenia.

9.2         Trasa rajdu wg itinerera zostanie przygotowana na szlaku składającym się z dróg o zróżnicowanej kategorii/jakości o łącznej długości ok. 80 km. Zostanie ona poprowadzona przez miejscowości położone w gminach Mogilno, Trzemeszno i Rogowo.

9.3         Trasa będzie podzielona na 2 odcinki o różnej długości zakończone punktami kontroli czasu (PKC), oznaczonymi specjalnymi tablicami w kolorze żółtym, ustawionymi w odległości 25 m przed PKC oraz w kolorze czerwonym w PKC.

9.4         Trasa będzie obejmować co najmniej 1 próbę sprawności kierowania pojazdem (SZ), których opis i szczegółową punktację Uczestnik musi otrzymać do wglądu przed startem.

9.5         Trasa będzie obejmować co najmniej 1 jednoelementową próbę oceny techniki jazdy, oznaczoną OTJ, polegającą na precyzyjnym wykonaniu zadania, bez pomiaru czasu, z możliwością ograniczenia długości jej trwania. Będzie ona szczegółowo opisana w materiałach rajdowych.

 

9.6         Punkty kontroli przejazdu (PKP) będą oznaczone tablicami żółtymi. W miejscach tych Organizator może wprowadzić inne dodatkowe zadania. Każdy Uczestnik otrzymuje przed wykonaniem takiego zadania jego opis oraz szczegółową punktację

9.7         Trasa może obejmować samodzielne punkty kontroli przejazdu (SPKP). Do tego celu mogą być wykorzystane jedynie znaki drogowe zgodne z kodeksem drogowym i tablice Organizatora - białe plansze formatu A4 z naniesioną na nich w czytelny sposób dwucyfrową liczbą. Plansze te będą umieszczone po prawej stronie drogi przejazdu i zostaną zaprezentowane na odprawie.

9.8         Rajd obejmuje zadania testowe w liczbie do 5 z prawa o ruchu drogowym, wybrane z oficjalnego na dany rok testowego zestawu pytań (http://www.pzm.pl/turystyka/regulaminy).
Dopuszcza się przygotowanie przez Organizatora pytań na podstawie obowiązującej Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

9.9         Rajd obejmuje zadania testowe, jednokrotnego wyboru, w liczbie do 5 z historii polskiej motoryzacji, przygotowywane na podstawie bazy pytań z historii polskiej motoryzacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (http://www.pzm.pl/turnieje/mtm-testy-brd-i-mtm), a także czasopism Classicauto i Automobilista w ww. zakresie.

9.10     Rajd obejmuje sprawdzian podstawowej wiedzy z zakresu historii i teraźniejszości miasta Mogilno (treści źródłowe: http://www.mogilno.pl/?informacje) i/lub o Powstaniu Wielkopolskim (treści źródłowe: http://www.poznan.pl/powstanie/ )

 

 

10. Uwagi dodatkowe:

10.1      Łączne spóźnienia podczas imprezy nie mogą przekroczyć 40 minut, a na PKC lub metę - 20 minut. Przekroczenie tego spóźnienia powoduje otrzymanie 100% punktów najgorszego wyniku z jazdy na orientację.

10.2      PKC, PKP i meta są czynne przez 30 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego Uczestnika imprezy.

10.3     Kolejność wykonywania prób czy zadań odbywa się według kolejności przybycia Uczestników na miejsce próby lub zadania.

10.4     Oczekiwanie - z winy Organizatora - na wykonanie zadania lub próby ponad 5 min., powoduje neutralizację czasu, którą Uczestnik automatycznie rozlicza według dokonanej poprawki.

10.5     Dodatkowy czas, niezbędny do wykonania zadań nieliczonych w punktacji imprezy (np. zwiedzanie obiektów), nie może wchodzić w regulaminowy czas
   przeznaczony na jazdę po trasie rajdu.

10.6     Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg otrzymanego od Organizatora itinerera lub mapy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności
   wymienionej w karcie drogowej.

10.7     Na rajdzie dopuszcza się holowanie pojazdu tylko na jednym odcinku. Holowanie na drugim odcinku skutkuje otrzymaniem dodatkowych 10 punktów
   karnych za ten odcinek.

10.8     Konkurs „Retro-Styl”, polegający na ocenie przez jury stylizacji wyglądu załogi dostosowanej do rodzaju pojazdu i epoki, z której on pochodzi odbędzie się
   w dniu 28 kwietnia 2018 r. podczas startu załóg na trasę rajdu.

10.9     Zadania teoretyczne, o których mowa w pkt. 9.8., 9.9. i 9.10. nie mogą być wydawane Uczestnikom rajdu do rozwiązania na trasie odcinka.

 

10.10          Za niedojechanie pojazdem na metę rajdu, Uczestnik otrzymuję maksymalną liczbę punktów karnych zgodnie z Regulaminem za wszystkie ominięte z
   tego powodu elementy rajdu. Ostateczne miejsce w rajdzie wynika z sumowania wszystkich punktów karnych, tak jak dla pozostałych Uczestników.
   Warunkiem klasyfikacji jest oddanie na mecie karty drogowej.

 

 

11. Punktacja (punkty karne i ujemne):

 

Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi:

 

11.1      Za stwierdzone usterki techniczne do 10 pkt.

 

11.2      Za jazdę na orientację na każdym odcinku punktowanym oddzielnie:
     - za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC: 1 pkt.,
     - za ominięcie PKP: 5 pkt.,
     - za ominięcie bezobsługowego SPKP: 1 pkt.
     Maksymalnie za 1 odcinek nie więcej jak (taryfa): 20 pkt.

 

11.3.          Za każdą błędną odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym: 1 pkt.

 

11.4.          Za każdą błędną odpowiedź z historii motoryzacji: 1 pkt.

 

11.5.          Za nierozwiązanie zadania historycznego wymienionego w punkcie 9.10. Regulaminu: 1 pkt.

 

11.6.          Za stwierdzone przekroczenie przepisów ruchu drogowego: do 10 pkt. w całym rajdzie, jednak nie więcej niż 3 punkty za jeden przypadek.

 

11.7        Za wszystkie próby niepolegające na prowadzeniu pojazdu, podczas imprezy łącznie do 10 pkt.

 

11.8      Dolicza się punkty w zależności od roku produkcji pojazdu po 0,2 pkt. za każdy rok powyżej 1900 roku.
     np. 1920 r. - 20 x 0,2 pkt. = 4 pkt.
          1967 r. - 67 x 0,2 pkt. = 13,4 pkt.

 

11.9      Uczestnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby:
     - polegającej na prowadzeniu pojazdu: 20 pkt.
     - niepolegającej na prowadzeniu pojazdu: 100% maksymalnej ilości punktów
       karnych przewidzianych za próbę.

                                 

 

12. Oceny prób sprawności kierowania pojazdem (SZ)

12.1      Próby są wykonywane na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej. Kierowcy może towarzyszyć w trakcie wykonywania próby pilot.

12.2      Czas liczony jest z dokładnością do 0,5 sekundy
        za każde 1 sek. czasu próby: 0,1 pkt.
        tzn. za każde 10 sekund czasu próby 1 pkt.

12.3      Kierowca, który uzyskał najlepszy czas otrzymuje 0 pkt. Pozostali - ilość punktów odpowiadającą różnicy czasów między uzyskanym wynikiem
    pierwszego kierowcy, a wynikiem własnym.

12.4      Za potrącenie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii półmetka, niezaliczenie „garażu” i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego: 3 pkt.

12.5      Za przekroczenie linii mety Sz obydwoma osiami (taryfa): 150% najgorszego czasu.

12.6      Maksymalna ilość punktów za próbę (taryfa): 150% najgorszego czasu.

 

12.7      Błędne przejechanie trasy próby (taryfa): 150% najgorszego czasu.

 

12.8      Jeżeli próba będzie zbyt skomplikowana i w efekcie więcej niż 70% zawodników nie wykona jej poprawnie, próba będzie anulowana.

12.9     W klasyfikacji indywidualnej zwycięża kierowca, który uzyskał najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje wcześniejszy
   rok produkcji pojazdu.

12.10          Trasa próby Sz dla samochodów może zakładać cofanie pojazdu np. wjazd do garażu.

 

 

13. Nagrody

13.1     Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach „Automobil zabytkowy” i „Motocykl zabytkowy” - puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.

13.2      Za zajęcie miejsc od II i III w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach „Automobil zabytkowy” i „Motocykl zabytkowy” - dyplomy i nagrody rzeczowe, lub puchary - wg uznania Organizatora.

13.3     Za wygranie klasyfikacji w danej klasie wiekowej - dyplom, upominek rzeczowy - wg uznania Organizatora

13.4     Za zajęcie I miejsca w konkursie „Retro-Styl” - puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.

 

 

14. Wyjaśnienia i uwagi

14.1         Prawidłowy przejazd trasy, odpowiedzi na pytania i zadania specjalne winny być wywieszone nie później niż 60 minut po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego Uczestnika.

14.2          W czasie rajdu nie może być prób, których punktacja zależy od osób trzecich (np. bramkarz broniący strzału).

14.3.         Złożenie odwołania do Jury imprezy wymaga wpłacenia kaucji w kwocie 100 złotych. W przypadku nieuzasadnionego odwołania – kaucja przepada na rzecz Organizatora.

 

14.4.         Czas na wyjaśnienia i odwołania odnośnie wyników wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników przez Organizatora imprezy. Po tym czasie wyniki są ostateczne.

14.5.         Wyniki wszystkich prób muszą być nanoszone na karty drogowe Uczestników.

 

15. Postanowienia ogólne:

15.1      Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:
     - programu imprezy,
     - poszczególnych zadań i innych zapisów, niestojących w sprzeczności
       z niniejszym regulaminem,
     - składu osobowego kierownictwa imprezy.

15.2         Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone Uczestnikom przed startem do imprezy, do kolejnego odcinka lub zadania, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

15.3      Przyjęcie przez Uczestnika "Karty drogowej" jest równoznaczne z akceptacją udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu.

15.4      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury imprezy, w którym przewodniczący Jury ma decydujący głos.

15.5      Organizator poinformuje Uczestników, w którym miejscu i o której godzinie zostaną wywieszone wyniki rajdu.

15.6      W trakcie trwania imprezy Organizator przygotuje punkty pomocy przedmedycznej wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe w bazie rajdu
     i w Punkcie Kontroli Czasu.

15.7          Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym przez przedstawicieli Organizatorów ubranych w pomarańczowe/żółte kamizelki i legitymujących się identyfikatorem.

15.8      Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym z pojazdów Organizatorów oznakowanych napisem               
   ORGANIZATOR.

15.9.        Podczas przejazdu trasą rajdu pojazdy uczestniczące w imprezie będą oznakowane numerem startowym z nazwą i logo XIV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Oznakowanie to powinno być umieszczone w widocznym miejscu po prawej stronie pojazdu.

15.10    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez Uczestników wobec osób trzecich.

 

 

16. Dyskwalifikacja

16.1     Nieoddanie karty drogowej na mecie skutkuje dyskwalifikacją załogi.

 

16.2     Niesportowe zachowanie Uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować dyskwalifikacją w rajdzie.

16.3     Wszelkie umyślne działanie Uczestnika przeciwko mieniu innych Uczestników rajdu, Organizatorów lub Sponsorów podczas imprezy może skutkować dyskwalifikacją w rajdzie.

16.4     Decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika jest podejmowana przez Jury podczas imprezy.

16.5     Zdyskwalifikowanemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do Jury. Odwołanie musi być złożone na piśmie w ciągu 30 minut po ogłoszeniu dyskwalifikacji.

16.6     Rajd odbędzie się w warunkach normalnego, otwartego ruchu drogowego. Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pod rygorem dyskwalifikacji w przypadku ich rażącego naruszenia.

 

 

17. Ramowy plan imprezy w dniu 28 kwietnia 2018 r.:

 

godz. 6:00 - 6:30        spotkanie organizacyjne organizatorów i obsługi technicznej rajdu

godz. 6:45                  otwarcie biura rajdu w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w miejscowości Chabsko

godz. 6:45 - 8:45        przybycie Uczestników do bazy, wydawanie numerów startowych i pakietów Uczestnika

godz. 9:00                  oficjalne otwarcie rajdu i odprawa załóg

godz. 9:30                  start rajdu na orientację na wyznaczonej trasie

ok. godz. 13.30          powrót pierwszych załóg na metę rajdu w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w miejscowości Chabsko

od godz. 14:00           poczęstunek obiadowy w plenerze dla Uczestników rajdu na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w miejscowości Chabsko

ok. godz. 20.00          ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie rajdu oraz spotkanie integracyjne dla Uczestników przy ognisku

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w powyższym planie.

 

 

Regulamin XIV Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej znajduje się do wglądu u Organizatora oraz na stronie internetowej rajdu: http://motoklasyczni.pl/regulamin.htm

 

Mogilno, dnia 4 lutego 2018 r.

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI

Krzysztof Witczak - komandor rajdu

 

 

rajdmogilno@poczta.fm